कर्णाटकस्य तीर्थक्षेत्राणि

उडुपीमण्डलस्य तीर्थक्षेत्राणिसंपादित करें

उडुपी
कोल्लूरु

दक्षिणकन्नडमण्डलस्य तीर्थक्षेत्राणिसंपादित करें

धर्मस्थलम्
कटिलु
कुक्केसुब्रह्मण्यम्

उत्तरकन्नडमण्डलस्य तीर्थक्षेत्राणिसंपादित करें

गोकर्णम्
मुरुडेश्वरम्
सोन्दा
गुणवन्ते
सहस्रलिङ्गम्
मञ्जुगुणि
बनवासी
इडगुञ्जी
उळवी

बिजापुरमण्डलस्य तीर्थक्षेत्राणिसंपादित करें

बसवनबागेवाडी

गुल्बर्गामण्डलस्य तीर्थक्षेत्राणिसंपादित करें

गाणगापुरम्

रायचूरुमण्डलस्य तीर्थक्षेत्राणिसंपादित करें

सन्नती

कोडगुमण्डलस्य तीर्थक्षेत्राणिसंपादित करें

तलकावेरी
भागमण्डलम्

मैसूरुमण्डलस्य तीर्थक्षेत्राणिसंपादित करें

मैसूरु
नञ्जनगूडु

बागलकोटेमण्डलस्य तीर्थक्षेत्राणिसंपादित करें

बादामी
ऐहोळे
कूडलसङ्गमम्

बेळगावीमण्डलस्य तीर्थक्षेत्राणिसंपादित करें

सवदत्ती

चिक्कमगळूरुमण्डलस्य तीर्थक्षेत्राणिसंपादित करें

शृङ्गेरी
कळस

चामराजनगरस्य तीर्थक्षेत्राणिसंपादित करें

गोपालस्वामिपर्वतः
बिळिगिरिरङ्गनबेट्ट
मलेमहदेश्वरबेट्ट

बीदरमण्डलस्य तीर्थक्षेत्राणिसंपादित करें

नानकझरा
बसवकल्याणम्