चतुष्पासदयुक्तस्य जीवेः कशेरुः
मानवकशेरुः

अयं कशेरुः शरीरस्य किञ्चन प्रमुखम् अङ्गम् । अयं कशेरुः आङ्ग्लभाषायां Backbone इति उच्यते ।

बाह्यसम्पर्कतन्तुःसम्पाद्यताम्

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कशेरुः&oldid=408754" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्