प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
जङ्गमदूरभाषयन्त्रस्य चित्रम्

जङ्गमदूरभाषयन्त्रम् अद्य आधुनिकतायाः प्रतीकत्वेन प्ररिगण्यते ।

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्