प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

३ जुलाई

दिनाङ्क
(जुलाई ३ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११ १२ १३
१४ १५ १६ १७ १८ १९ २०
२१ २२ २३ २४ २५ २६ २७
२८ २९ ३० ३१  

३ जुलाई-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य एकशताधिकचतुरशीतितमं (१८४) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् एकशताधिकपञ्चाशीतितमं (१८५) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय १८१ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=३_जुलाई&oldid=402792" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः