पद्मश्रीपुरस्काराः (१९७०-१९७९)

(पद्मश्री - पुरस्कारः(१९७०-१९७९) इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


प्राप्तपद्मश्रीपुरस्काराः

वर्षम् नाम क्षेत्रम् राज्यम् राष्ट्रम्
१९७० डा अजितकुमारदासः औषधशास्त्रम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७० डा बदरिनारायणः सिन्हा औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७० डा चन्द्रडेविड् देवेनसन् साहित्यं तथा शिक्षणम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७० डा कुडोनलोरे सुब्रह्मण्य चेट्टि सदाशिवः औषधशास्त्रम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७० डा गुलाम अहमद बन्दे विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
१९७० डा पि नरसिंहय्या साहित्यं तथा शिक्षणम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७० डा पेरगु शिव रेड्डि औषधशास्त्रम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७० डा पिशरोथ रामःपिशरोटि( Pisharoty)]] विज्ञानं गुजरातराज्यम् भारतम्
१९७० डा प्रेमप्रकाशः साहनी औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९७० डा राजेन्द्र वीर सिंहः औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७० डा रमेशः त्रिभुवन्दासः दोषी विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७० डा सुनीलकुमारः भट्टाचार्यः नागरिकसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७० डा वडलमुडि वेङ्कटरावः साहित्यं तथा शिक्षणम् असमराज्यम् भारतम्
१९७० कुमारि मानिबेन् कारा समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७० मिस् लिलियन् जि लुट्टेर साहित्यं तथा शिक्षणम् मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीअब्दुल् हलिम् जाफर खान् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीआनन्दचन्द्रः बरुवा साहित्यं तथा शिक्षणम् असमराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीअविनाशः आनन्दराय् व्यासः कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीबिशन् सिंह बेदी क्रीडा देहली भारतम्
१९७० श्रीकोलुतुर गोपालन् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९७० श्रीदत्तात्रेय महादेव दहानुकर वाणिज्योद्यक्षेत्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीदेवेन्द्रनाथ सामन्त समाजसेवा बिहारराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीकाकासाहेब वाघ समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीदीनदयालः साहित्यं तथा शिक्षणम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीएरपल्लि अनन्तराव एस् प्रसन्नः क्रीडा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीएज्रा मीर कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीजि वेङ्कटेश्वर राव कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीघनश्यामदास गोयल समाजसेवा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीगोविन्द राम हड वाणिज्योद्यक्षेत्रम् देहली भारतम्
१९७० श्रीगुरुदासः माल् नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७० श्रीजीवनलाल जैरामदास समाजसेवा देहली भारतम्
१९७० श्रीकलामण्डलं कृष्णन् नायर् कला केरलराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीकार्ल जम्शेड खान्दावाला कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीकुमुद् रञ्जन मल्लिक साहित्यं तथा शिक्षणम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीकुन्नेन्केरिल के जाकोब साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीलक्ष्मणस्वरूपः दरबारी नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७० श्रीमाधवै कृष्णन् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीमैसनम् अमुबि सिंहः कला मणिपुरराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीमल्लिकार्जुनः मन्सूर कला कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७० ಶ್ರೀ मसुद् हासन रिज्वि साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीमोहनः नायक समाजसेवा ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीनारयण सिंह नागरिकसेवा राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीपङ्कजकुमार मल्लिक कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीफणीश्वरनाथ रेणु साहित्यं तथा शिक्षणम् बिहारराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीफूलचन्द देवोरलिया अग्रवालः वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीप्रेमधवन कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीपुरुषोत्तमः पाण्डुरङ्गः गोखले समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीपि लाल साहित्यं तथा शिक्षणम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीराजेन्द्रकुमारः कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीराजेन्द्ररिषि वीर साहित्यं तथा शिक्षणम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीरामचतुरः मल्लिक कला बिहारराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीजेमिनि गणेशन् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीरेलङ्गि वेङ्कटरामय्य कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीऋत्विक घाटक कुमारः कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीशान्तिलालः बि पाण्डे विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
१९७० श्रीसिद्धेश्वरशास्त्रि चित्रा साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीसिकन्दर अलि आझाद साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीसोहनलालः द्विवेदी साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीसुकुमारः भोस कला देहली भारतम्
१९७० श्रीसैय्यद मोहम्मद मोयिनुल् हक् क्रीडा बिहारराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीटि आर् महालिङ्गम्(वेणुवादकः) कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीवि सत्यनारायण शर्मा कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीविजयराघवः राव् कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीमति अलिस् विल्मा खान् समाजसेवा स्विजर्लेण्ड
१९७० श्रीमति दमयन्ती जोशी कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीमति इन्दुमति चमनलाल समाजसेवा गुजरातराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीमति कोडुमडि बालम्बल सुन्दरम्बाल कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीमति रत्न फब्रि(Fabri) कला राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९७० श्रीमति सुमथिबेन् नेमचन्द षा साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७१ डा बसवपट्न नारायण बालकृष्णरावः औषधशास्त्रम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७१ डा कोर नरसिंह अयङ्गार कृष्णमूर्ति वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७१ डा हरभजन सिंहः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
१९७१ डा हरिमोहनः औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९७१ डा कृष्णस्वामि श्रीनिवास सञ्जीवि औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७१ डा आर् कृष्णमूर्ति औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७१ डा राबिन ब्यानर्जि समाजसेवा असमराज्यम् भारतम्
१९७१ डा सदाशिवः मिश्रा नागरिकसेवा ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९७१ डा सिस्ता वेङ्कटसीतारामशास्त्रि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७१ डा येलवर्ति नायुडम्म वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७१ डा युधवीर सिंहः समाजसेवा राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९७१ कम् सुबासिनि झुनु दासगुप्ता नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७१ कम् सुलभा पनन्दिकर साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७१ कम् शान्तरावः कला कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीमन्ना डे कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७१ Lt. Col. सुरेशचन्द्रः दत्ता औषधशास्त्रम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७१ ग्रेस् मिस् मेरि लिन्नेल साहित्यं तथा शिक्षणम् संयुक्त अधिराज्य
१९७१ प्रो सन्खो चौधरि/ एम् नरेन् कला देहली भारतम्
१९७१ प्रो निर्मलचन्द्रः सिन्हा साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९७१ प्रो रतन् शङ्करः मिश्रा साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७१ पं सियारामः तिवारि कला बिहारराज्यम् भारतम्
१९७१ राणिलीला रामकुरः भार्गवः समाजसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७१ राय माता मेरि थेडसिया(Theodasia) साहित्यं तथा शिक्षणम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीसाहिर लुधियान्वि साहित्यं तथा शिक्षणम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीअमय भूषण दास गुप्ता नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७१ श्रीआनन्दराजः सुराना समाजसेवा देहली भारतम्
१९७१ श्रीआत्माराम राव्जि भट्ट साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीअतुलचन्द्रः हजारिका साहित्यं तथा शिक्षणम् असमराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीवाजेकण्ड कंचु नायर कला केरलराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीचण्डिप्रसादः मिश्रा औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९७१ श्रीचेङ्गनूर रामन् पिळ्ळै कला केरलराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीचिङ्गम्बन कलाचन्दशास्त्रि साहित्यं तथा शिक्षणम् मणिपुरराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीदेवन् वेङ्कटरेड्डि वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीदेवेन्द्रलाल विज्ञानम् तथा तन्त्रज्ञानम् गुजरातराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीदेवी सहाय जिन्दाल् वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् देहली भारतम्
१९७१ श्रीघौसे मोहम्मद खान् क्रीडा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीगोपालनारायण ठक्कर साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीगुलाम रब्बनि ट्याबन् साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९७१ श्रीगुण्डप्प रङ्गनाथः विश्वनाथः क्रीडा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीहरिदेवः शौरि वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् देहली भारतम्
१९७१ श्रीहर्णम दास वहि(Wahi) वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् देहली भारतम्
१९७१ श्रीजगमोहनः नागरिकसेवा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीके नटेशः दण्डायुदपाणि पिळ्ळै कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीकट्टे वेङ्कटस्वामि नाय्डु समाजसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीकैलासशङ्करः दुर्लभजि वाणिज्यं तथा शिक्षणम् राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीकिशन स्वरूप पाठकः नागरिकसेवा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीलभुरामः जोश् मलसैनि साहित्यं तथा शिक्षणम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीलेस्लि क्लाडियस् क्रीडा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीएम् देविदासबाब अम्टे समाजसेव महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीएम् बालमुरळीकृष्णः कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीमक्बूल् अह्मद् लरि साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीमोहनसिंहः सार्वजनिकव्यवहारविभागः देहली भारतम्
१९७१ श्रीमोतिलाल् धार् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीपळनिन्दि कन्दस्वामि नागरिकसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीपाण्डुरङ्ग धर्माजि जाधव् समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीप्रभाशङ्करः रामचन्द्रः भट्टः समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीप्रमथनाथ बिषियवरन्थ साहित्यं तथा शिक्षणम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीप्रेमनाथः साहनी वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीप्रभोधचन्द्रः मन्नाडे कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीखद्रि रागि अजीज अह्मद खान्(Warai) कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीरामलाल् मेहता सार्वजनिकव्यवहारविभागः देहली भारतम्
१९७१ श्रीरामनाथः अय्यर माथृबुथम् सार्वजनिकव्यवहारविभागः तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीरविशङ्करः शर्मा कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीएस् जि महालिङ्गय्यर सुब्रमण्ण्यम् साहित्यं तथा शिक्षणम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीशैलेन्द्रनाथः मन्ना क्रीडा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीसखाराम अबजि पवार पाटील समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीसच्चिदानन्दः केशव नर्गुन्दकर नागरिकसेवा बिहारराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीचन्द्गि रामः क्रीडा देहली भारतम्
१९७१ श्रीसुब्रमण्यं परमानन्द नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७१ श्रीसुधांशुकुमार चक्रवर्ती नागरिकसेवा बिहारराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीसुरेश सिंह साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीसूर्यदेव सिंह समाजसेवा राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीसैय्यद मोहम्मद मिर्जा (Mohazzab) साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीतिरुवडि वेङ्कटरामन् राममूर्तिः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
१९७१ श्रीत्रिवेन्द्रम् कण्णुस्वामि पिळ्ळै षण्मुगम् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीउदयभानसिंहजि नटवरसिंहजि जेत्वा वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् गुजरातराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीवैद्यनाथः विद्यासुब्रमण्य अय्यर समाजसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीजाफर रषीद फतेऽले विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीमति आध्या झा समाजसेवा देहली भारतम्
१९७१ श्रीमति अवाबाई बूमनजि वाडिया समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७१ श्रीमति कमलजित् सन्धु क्रीडा संयुक्तानि राज्यानि
१९७१ श्रीमति सविता बेहेन समाजसेवा देहली भारतम्
१९७१ श्रीमति शीला भाटिया साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९७१ श्रीमति तृप्ति मित्र कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७२ ब्रिग् हरीशचन्द्र नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७२ डा अमिया भूसोन कर् औषधशास्त्रम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७२ डा बालु शङ्करन् औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७२ डा दत्तात्रेय नागप्प पै औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७२ डा दोरोथे D.W.D चाको औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९७२ डा जि सुब्बुकृष्ण मेल्कोटे सार्वजनिकव्यवहारविभागः ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९७२ डा गुब्बि वीरण्ण कला कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७२ डा के कृपाल् सिंह विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९७२ डा कोट्टि नरसिंह उडुपा औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७२ डा मेरि पि वर्गीस् औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७२ डा पृथ्विनाथ खोशो औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७२ डा रविवर्मा मार्ताण्ड वर्मा औषधशास्त्रम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७२ डा सन्त कौर औषधशास्त्रम् चण्डीगढ़ भारतम्
१९७२ डा श्यामनन्दन प्रसाद किशोर साहित्यं तथा शिक्षणम् बिहारराज्यम् भारतम्
१९७२ डा थायिल् जान् चेरैन् औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७२ डा वस्सला सामन्त चौधरि औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७२ डा वीरेन्द्रः वर्मा साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७२ डा लीलावती विनायक पाठक नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७२ जोथिका राय् कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७२ कुमारि वहीदा रेहमान् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७२ मेजर् हर्षवर्धनःबहुगुण क्रीडा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७२ प्रो बालसुब्रमण्ण्यं राममूर्ति औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७२ प्रो प्रेमनाथ मेह्रा विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् चण्डीगढ़ भारतम्
१९७२ श्रीअजीत् लक्ष्मण वाडेकर् क्रीडा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीबि एस् चन्द्रशेखरः क्रीडा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीबदरि प्रसाद बजोरिया समाजसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीभवानिप्रसादः तिवारि साहित्यं तथा शिक्षणम् मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीभीमसेन जोशी कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीभुवानचन्द्रः पाण्डे नागरिकसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीब्रिज्बिर सरन् दास् नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७२ श्रीचन्देर् शेखर समल नागरिकसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीचार्ल्स कोर्रिया विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीचिरञ्जित कला देहली भारतम्
१९७२ श्रीदेब्दुलाल बण्डोपाध्याय नागरिकसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीधरम् वीरभारति साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीहरिप्रसाद जैस्वाल् नागरिकसेवा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीहिमांषु मोहन चौदरि नागरिकसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीहोमि कवास् सेत्नास नागरिकसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीहृषीकेशः मुखर्जि कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीईश्वर चन्द्र गुप्त नागरिकसेवा चण्डीगढ़ भारतम्
१९७२ श्रील्यान्कि वेङ्कटरमणय्य समाजसेवा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीजगन्नाथ कृष्ण केट् साहित्यं तथा शिक्षणम् मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीजगदीश लाल् नागरिकसेवा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीके सि सेन् नागरिकसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीकमल् मान्टि नास्कर् नागरिकसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीकरचूर लिङ्गप्प नञ्जप्पनवर नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७२ श्रीलाल्गुडि जयरामन् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीमद्रास् कन्दस्वामि राधा कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीमहेन्द्र कपूर कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीमोहन् चोर्डिया मुल् वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीमोरेश्वरः मानव गेश वाग्ले नागरिकसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीमैलापोरे पोन्नुस्वामि शिवगणम् साहित्यं तथा शिक्षणम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीनारायणकृष्ण रेड्डि कला फ्रान्स्
१९७२ श्रीओं प्रकाश् बह्ल (Bahl) नागरिकसेवा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीपि रामनाथन् राजगोपाल् नागरिकसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीपलहल्लि पलहल्लि सीतारामैय्या समाजसेवा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीफूल् चन्द् चौधरि साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९७२ श्रीप्रभु दयाळ् डब्रिवाला समाजसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीप्रदीपकुमारः ब्यानर्जि नागरिकसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीपुरान् लाल् बात्रा विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् हरियाणाराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीपुट्टपर्ति नारायणाचार्य साहित्यं तथा शिक्षणम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीरघु रै कला देहली भारतम्
१९७२ श्रीराजिन्दर सिंहः नागरिकसेवा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीराजेन्द्र सिंहः बेडि साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीरामकुमार कला देहली भारतम्
१९७२ श्रीराममूर्ति बदरीनाथः नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७२ श्रीसम्ता प्रसादः कला उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीशलिल् घोष साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीशेख गुलाब् नागरिकसेवा मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीबादल् सर्कार् साहित्यं तथा शिक्षणम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीसुख्बीर् सिंहः नागरिकसेवा चण्डीगढ भारतम्
१९७२ श्रीसुनीलझ् जन्ह(Janath) कला देहली भारतम्
१९७२ श्रीसुर्जित् सिंहः गुज्राल् नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७२ श्रीस्वरन् सिंह बोपरै नागरिकसेवा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीटि ए मुदोन शर्मा कला मणिपुरराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीवदकन्ट्र सुब्ब्रमण्य साहित्यं तथा शिक्षणम् मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीवासुदेव सन्तु गैतोन्दे कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीवाझुवोर बि रामैय्या कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीवेदप्रकाशः अग्निहोत्रि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीविजय सिंह नागरिकसेवा राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीविश्वेश्वरनाथः ल्याङ्गर् साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९७२ श्रीमति चन्द्रप्रवा सैकियानि समाजसेवा असमराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीमती गिरिजा देवी कला उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीमती कान्त स्वरूपः कृष्ण(Krishen) समाजसेवा चण्डीगढ भारतम्
१९७२ श्रीमती मालि मालि समाजसेवा जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीसावित्री इन्द्रजित् पारीख् कला गुजरातराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीमती सुचित्रा सेन् कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७२ श्रीमती सुरेन्दर बन्सिधार गुप्त समाजसेवा देहली भारतम्
१९७२ श्रीमती सुरेन्द्रनाथः ब्यानर्जि कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७३ डा आत्म प्रकाशः औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९७३ डा भोयी भैमन्ना साहित्यं तथा शिक्षणम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७३ डा भोला नाथः औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७३ डा गोविन्दप्प वेङ्कटस्वामि औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७३ डा जगदीशः मित्र पह्वा औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७३ डा जम्शेड् नोव्रोजि वाझिफ्दार् औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७३ डा कन्दर्प तुळ्जाशङ्कर धोलाकिया(Dholakia) औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७३ डा एम् के मलिक् मोहम्मद् साहित्यं तथा शिक्षणम् केरलराज्यम् भारतम्
१९७३ डा मद्दलि गोपालकृष्णः नागरिकसेवा उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
१९७३ डा मडेम्पत कलथिल् कृष्णः मेनन् औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७३ डा एन् केशव पणिक्कर विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७३ डा नन्दलाल् लच्मिलाल् (Lachmilal) बोर्दिय औषधशास्त्रम् मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७३ डा नरेन्द्र सिंहः जैन् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९७३ डा प्रकाशनारायणः टोण्डोन् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९७३ डा आर् रामचन्द्रः विश्वनाथः वार्डेकर् औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७३ डा रामचन्दः किशिन्दास मेण्डा औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७३ डा रमेशः निगम् औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९७३ डा श्रीधर उपाध्याय नागरिकसेवा उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
१९७३ डा त्रिलोकिनाथ शर्मा नागरिकसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७३ कु उमा शर्मा कला देहली भारतम्
१९७३ कु कोडन्द रोहिणी पूवैय्या समाजसेवा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीआर् वि रामस्वामि नागरिकसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७३ Lt. col. कोका सिंहाद्रि बाबु नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७३ प्रो गोविन्दः स्वरूप विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीबालसुब्रमण्यन् रामदोरै नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७३ श्रीबलवन्त गार्गि साहित्यं तथा शिक्षणम् चण्डीगढ भारतम्
१९७३ श्रीभगवन्त जव्हेर्मल शाहने नागरिकसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीचेल्वस्वामि सर्चाबायि मुरुगभूपति कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीचिन्नस्वामि राजन् सुब्रमण्य नागरिकसेवा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीदलीप कुमार सेन नागरिकसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीदेवीप्रसादः मुखर्जि नागरिकसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीफारुख् एम् इञ्जनीयर क्रीडा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीफतेहचन्द गेरा नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७३ श्रीहरिश्चन्द्र काशिनाथ कर्वे नागरिकसेवा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीईज्वन्त सिंह सार्वजनिकव्यवहारविभागः देहली भारतम्
१९७३ श्रीजयन्तकुमार बग्चि नागरिकसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीकमल् कृष्ण सिन्हा नागरिकसेवा बिहारराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीकिशनः महाराज् कला उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीपि एन् भास्करन् नायर् नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७३ श्रीपेनिमङ्गलोर् अप्पाराय् भट्ट नागरिकसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीप्रभाकर बिकाजि चिट्निस् नागरिकसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीप्रभास्करः ओघद्भायी सोम्पुरा विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् गुजरातराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीराघवाचारि कृष्णन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीरघुनाथ सिंहः गह्लोट् नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७३ श्रीरञ्जित रामचन्द्रराव् देसायि साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीरासिपुरं मच्छ्लिशेश्रि साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९७३ श्रीएस् जि ठाकूरसिंह कला पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीशकूर् खान् कला देहली भारतम्
१९७३ श्रीशम्शेर सिंह नागरिकसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीशङ्कर रामचन्द्र पन्हाले समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीश्यामलाल गुप्ता प्रसाद साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीथिक्कुरिस्सि सुकुमारन् नायर् कला केरलराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीत्रिपुनित्तुर नारायण् कृष्णन् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीवि बि शास्त्रिगल् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीवेङ्कटरामन् कृष्णमूर्ति नागरिकसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीवेङ्कटरामन् कृष्णन् वेङ्गुर्लेकर् नागरिकसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीमती कावेरिबायी जहाङ्गिर वकील् साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीमती सरोजिनि वरदप्पन् समाजसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीमती सितारा देवी कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीमती सुलोचना मोहन् लाल् मोदि समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७३ श्रीमती यमुनाबायी विनायकराव् खादिल्कर् नागरिकसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७३ केशवमूर्ति रामचन्द्र राव् नागरिकसेवा गुजरातराज्यम् भारतम्
१९७४ डा सि नागेश रामचन्द्रराव् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७४ डा हरिनारायण नागरिकसेवा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७४ डा जगमोहन् लाल् करोलि समाजसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७४ डा जोगिन्दरलाल् गुप्त औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९७४ डा कडियाला रामचन्द्रः औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७४ डा लाला सूरज् नन्दन् प्रसाद औषधशास्त्रम् बिहारराज्यम् भारतम्
१९७४ डा महेश्वरः न्योग्(Neog) साहित्यं तथा शिक्षणम् केरलराज्यम् भारतम्
१९७४ डा मणिकुमारः चेट्रि औषधशास्त्रम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७४ डा नगरुर गोपिनाथ औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९७४ डा शिवमङ्गल् सिंहः सुमन् साहित्यं तथा शिक्षणम् मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७४ डा सीतारामराव् वल्लुरि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७४ डा श्रीराम बालकृष्ण लागू कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७४ डा सैय्यद् जाहूर् कासिम् नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७४ डा वेङ्कटरामः नारायणस्वामि औषधशास्त्रम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७४ डा वामनः दत्तात्रेयः पटवर्धन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७४ फादर थामस वि कुन्नुन्कल् साहित्यं तथा शिक्षणम् केरलराज्यम् भारतम्
१९७४ कुसितिमोन् सवैन समाजसेवा मेघालयराज्यम् भारतम्
१९७४ Lt.c जोगिन्दरसिंह क्रीडा देहली भारतम्
१९७४ प्रो दिनेशमोहनः नागरिकसेवा उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
१९७४ राज राजकुमार खन्ना नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७४ श्रीअब्दुल् सत्तार् साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीअच्युत पुरुषोत्तमः कन्विन्दे विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
१९७४ श्रीअलि हसन् @ कल्लो हफीज् नागरिकसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीअनन्त गोपालः शेवोरे(Sheorey) साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीबलदेव राज् चोप्रा नागरिकसेवा अफगानिस्तानम्
१९७४ श्रीदेवसा भागवतर् एम् रामनाथन् कला केरलराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीदेवकीनन्दन् पाण्डे समाजसेवा उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीएमानि शङ्करशास्त्रि कला देहली भारतम्
१९७४ श्रीगिरीशः कार्नाड कला कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीगोपालचन्द्रः दत्त नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७४ श्रीगुलाम् खादिर् लाल वाणिज्योद्यमक्षेत्रम् जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीहनमन्त नरहर सुधांशु जोशी समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीहिमांशुकुमारः ब्यानर्जि नागरिकसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीइन्द्रकुमारः गुप्ता नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७४ श्रीइश्रत अलि सिद्धिकि साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीकैफि अज्मि साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीकेळुचरण महापात्र कला ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीकोरं चक्रवर्ति कण्णन् नागरिकसेवा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीकृपालसिंहः शेखावत् कला राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीकल्लूरि गोपालरावः नागरिकसेवा कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीमाणि माधव चाक्यार् कला केरलराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीमैसूरु श्रीकान्त पण्डित् नीलकण्ठराव औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीपुष्करनाथः भान् नागरिकसेवा जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीरामप्रसाद चौधरि जैस्वाल विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् बिहारराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीसत्यनारायण राजगुरुः साहित्यं तथा शिक्षणम् ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीसोमनाथसाधु नागरिकसेवा जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीसुब्रमण्य अय्यर् बालकृष्णन् नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७४ श्रीतिरुविळिमळलै सुब्रमण्य पिळ्ळै कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीमति Bindhya Basini देवी नागरिकसेवा बिहारराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीमति ज्योति वेङ्कटाचलम् सार्वजनिकव्यवहारविभागः तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीमति माणिकामर वर्मा कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीमति मर्यम बेगम् नागरिकसेवा जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीमति मासुमा बेगम् समाजसेवा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीमति नीना रजपुतसिंह @ नैना देवी कला देहली भारतम्
१९७४ श्रीमति नूतन बेहल् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीमति क्वीनिये एच्सि क्याप्टन्(Queenie) समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७४ श्रीमति सुचित्रा मित्र विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७४ पेस्सि मदन् नागरिकसेवा म्यान्मार
१९७५ डा आलि मोहम्मद औषधशास्त्रम् जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
१९७५ डा धन्पति रै औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७५ डा महादेवः लाल्जि शाहरे साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९७५ डा मेरि पोनेन लुकोसे औषधशास्त्रम् केरलराज्यम् भारतम्
१९७५ डा प्रणब् रेहत्रिरञ्जन दास्तिदार् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७५ डा राजगोपाल चिदम्बरम् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७५ डा रौबन डेविड औषधशास्त्रम् गुजरातराज्यम् भारतम्
१९७५ डा सेखरिपुरम् नारायण अय्यर शेषाद्रि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७५ डा शम्भु दयाळ् सिन्व्हाल विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
१९७५ डा स्टेन्लिजान् औषधशास्त्रम् कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७५ कुआय् वि खान् समाजसेवा देहली भारतम्
१९७५ प्रो कलपति गणपति सुब्रह्मण्यन् कला पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७५ पण्डित् जसराज् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीअजित् चन्द्र चटर्जि नागरिकसेवा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीअम्जद् अलि खान् कला देहली भारतम्
१९७५ श्रीअनिलकुमारः गंगूलि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीअर्जुनसिंहः नागरिकसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीबच्चुबै रावत् साहित्यं तथा शिक्षणम् गुजरातराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीबसवराज राजगुरुः कला कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीभिशन् सरोप बन्साल् नागरिकसेवा उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीगित्चन्द्रः तोङ्ब्रा कला मणिपुरराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीगोपिकृष्णः कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीगुण्डु बण्डोपन्त मीमाम्सि नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७५ श्रीजतीन्द्र मोहन दत्ता साहित्यं तथा शिक्षणम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीके जि येसुदास् कला केरलराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीकल्याणं रघुरामैय्या कला आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीकृष्णप्रसाद दार् नागरिकसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीएम् स् सत्यु कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीएम् एस् गोपालकृष्णः कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीम्याथ्यू एम् कुझिवेळि साहित्यं तथा शिक्षणाम् केरलराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीएन् एस् वेङ्कटेशन् नागरिकसेवा चण्डीगढ भारतम्
१९७५ श्रीपङ्कजलाल् राय् क्रीडा पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीप्रदीप् रञ्जन राय् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीसुधाकर द्वारकानाथ सोमन् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीसूरजमल् अगरवाल् नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७५ श्रीसैय्यद हुसेन अलि जाफरि समाजसेवा देहली भारतम्
१९७५ श्रीविष्णुः श्रिदखर वाकन्कर नागरिकसेवा मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीमति अर्जुमन्द वाहाबुद्दीन अह्मद समाजसेवा आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीमति जगदम्बा देवी कला बिहारराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीमति Lhingioneng Gangte समाजसेवा मणिपुरराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीमति मालति बरुवा समाजसेवा असमराज्यम् भारतम्
१९७५ श्रीमति सञ्जुक्ता पाणिग्राहि कला ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९७६ बेगं मम्ताज् जहान् मिर्जा साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९७६ ब्रिअजितसिंहः नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७६ डा आत्मारामः भैरव जोशि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
१९७६ डा भिखुभायी खुशालभायी नायक् औषधशास्त्रम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७६ डा ब्रजेन्द्रः किशोरः ब्यानर्जि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७६ डा गुर्बचन् सिंहः सिन्धु विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७६ डा कृष्णचन्द्रः पाणिग्राहि साहित्यं तथा शिक्षणम् ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९७६ डा कृष्णः पै औषधशास्त्रम् केरलराज्यम् भारतम्
१९७६ डा मानिक्कम् नारायणन् साहित्यं तथा शिक्षणम् तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७६ डा मुनिय इन्द्रदेवः शर्मा औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९७६ डा राघुभाय् मुरार्जि नायक् साहित्यं तथा शिक्षणम् संयुक्त अधिराज्य
१९७६ डा रवीन्द्रः सन्त्राम् धर्कर् औषधशास्त्रम् मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७६ डा सैन्य् धुन्जि भोय् इञ्जिनीयर् औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७६ हकीम् सैफ् अह्मद् हकीम् सैफ् औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७६ कुदुर्गा देवुल्कर् औषधशास्त्रम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७६ कुतङ्गम् इ फिलिप् नागरिकसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७६ राम नारायणः कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७६ प्रो अत्तिपत् कृष्णस्वामि रामानुजन् साहित्यं तथा शिक्षणम् संयुक्तानि राज्यानि
१९७६ प्रो बालकृष्णः रघुनाथः देवोधर विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७६ प्रो कश्वरं काशिराम शास्त्री बम्भानै साहित्यं तथा शिक्षणम् गुजरातराज्यम् भारतम्
१९७६ प्रो सैय्यद बशीरुद्दीन साहित्यं तथा शिक्षणाम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७६ रेव् एल् किजुङ्ग्लुब(AO) समाजसेवा नागाल्याण्डराज्यम् भारतम्
१९७६ सेथ श्रीक्रिशन् दास् समाजसेवा हरियाणाराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीबालकृष्णः विट्ठलदास दोषि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् गुजरातराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीबिशम्बरनाथ पाण्डे समाजसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीगोविन्दः पिळै युनि-कृष्णः मेनन् नागरिकसेवा तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीहरि क्याण्ट ड्याङ्ग क्रीडा देहली भारतम्
१९७६ श्रीकैलाश् चन्द नागरिकसेवा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीमधुरै एस् सोमसुन्दरम् कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीमोहम्मद् शफिखान् बेकल उत्साहि साहित्यं तथा शिक्षणम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीमुकुटधरः पाण्डेय साहित्यं तथा शिक्षणम् छत्तीसगढराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीमुल्क राज् सर्फ़् साहित्यं तथा शिक्षणम् जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीनागेन्द्रः रट्टेहल्लि राव कला कर्णाटकराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीनन्दकुमारः अवास्थि समाजसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीनिमै चरणः हरिचन्दन कला ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीओं प्रकाशः मित्तल् नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७६ श्रीपाल्घाट् कोल्लेन्गोडे विश्वनाथः नारायणस्वामि कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीराखल्दास सेन् नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७६ श्रीराम नरेन नागु नागरिकसेवा मध्यप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीरघुनाथः महापात्र कला ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीरोषनलाल आनन्दः क्रीडा पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीसत्यदेवः नागरिकसेवा हिमाचलप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीसत्यप्रसादः चटर्जी नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७६ श्रीश्याम बेनगल् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीटेकुर काशिनाथः कला देहली भारतम्
१९७६ श्रीमती आशापूर्णा देवी साहित्यं तथा शिक्षणम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीमती गेर्टूड एमर्सन् सेन् साहित्यं तथा शिक्षणम् संयुक्तानि राज्यानि
१९७६ श्रीमती इस्मत् चुगाटै साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीमती जै होर्मुस्जी वकील् समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीमती कलावती देवी समाजसेवा बिहारराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीमती महारज् के विनोदिनिदेवी साहित्यं तथा शिक्षणम् मणिपुरराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीमती पर्वीना सुल्तान कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७६ श्रीमती सुभाषिणी समाजसेवा हरियाणाराज्यम् भारतम्
१९७६ स्वामि प्रणवानन्दः समाजसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७६ उस्ताद् फिय्याझ् अह्मद खान् कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७७ डा भूपेन्द्रकुमारः हजारिका कला असमराज्यम् भारतम्
१९७७ डा चेङ्गारेड्डि नारायणरेड्डि साहित्यं तथा शिक्षणाम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७७ डा हबीब अब्दुल्ला मोदेहिझ् इस्लामधर्मः आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७७ डा धानि रामप्रेम् समाजसेवा संयुक्त अधिराज्य
१९७७ डा ई कक्कट जानकि अम्माळ विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् केरलराज्यम् भारतम्
१९७७ डा लूसि ओम्मेन औषधशास्त्रम् देहली भारतम्
१९७७ डा माधुरि रतिलाल् षा साहित्यं तथा शिक्षणम् महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७७ डा राम नरेन ब्याग्ले औषधशास्त्रम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७७ डा राममूर्ति बेलगजे विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् संयुक्त अधिराज्य
१९७७ डा रङ्गस्वामि नरसिंहन् नागरिकसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७७ डा सिब्ते हसन् जैदि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७७ डा टेलो डि मस्करेन्हस् सार्वजनिकव्यवहारविभागः जर्मनी
१९७७ डा विश्वगोपालः जिङ्ग्रान् विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् उत्तराखण्डराज्यम् भारतम्
१९७७ कु मीना षा क्रीडा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७७ प्रो प्रफुल्लकुमारः जेना विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् ओडिशाराज्यम् भारतम्
१९७७ राणा मोति सिंहः विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् पञ्जाबराज्यम् भारतम्
१९७७ शेकचिन्न मौलाना कला तमिळनाडुराज्यम् भारतम्
१९७७ शेख मोहम्मद् रफीक् समाजसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७७ अल्ला रखा कला जम्मूकाश्मीरराज्यम् भारतम्
१९७७ श्रीभूपतिराजु विस्सम राजु नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७७ श्रीदेवेन्द्रः सत्यर्ति साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९७७ श्रीधनराज भगत् कला देहली भारतम्
१९७७ श्रीगुलाम रसूल् सन्तोष कला देहली भारतम्
१९७७ श्रीइस्मैल् अह्मद चचालिया समाजसेवा गुजरातराज्यम् भारतम्
१९७७ श्रीजहाङ्गीरः अरेदेश्रि सबवाल कला महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७७ श्रीजुगल् किशोरः चौधरि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् देहली भारतम्
१९७७ श्रीमोहम्मद फयाजुद्दीन निझमि विज्ञानं तथा तन्त्रज्ञानम् आन्ध्रप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७७ श्रीपाल् पोथेन् नागरिकसेवा देहली भारतम्
१९७७ श्रीप्रीतिश् नन्दि साहित्यं तथा शिक्षणम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्
१९७७ श्रीसीतारामः लालस साहित्यं तथा शिक्षणम् राजस्थानराज्यम् भारतम्
१९७७ श्रीश्रीरामः भारत्या समाजसेवा उत्तरप्रदेशराज्यम् भारतम्
१९७७ श्रीतम्बरहळ्ळि सुब्रमण्य सत्यन् साहित्यं तथा शिक्षणम् देहली भारतम्
१९७७ श्रीमती एवेलिन् नोर शुल्लै साहित्यं तथा शिक्षणम् मेघालयराज्यम् भारतम्
१९७७ श्रीमती गोयल् कैकोबाद् सोरब्जि शवक्ष समाजसेवा महाराष्ट्रराज्यम् भारतम्
१९७७ श्रीमती इन्दिरा मिरि साहित्यं तथा शिक्षणम् असमराज्यम् भारतम्
१९७७ श्रीमती मैत्रेयी देवी साहित्यं तथा शिक्षणम् पश्चिमबङ्गालराज्यम् भारतम्