प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

भारतस्य बिहारराज्ये स्थितं किञ्चन मण्डलम् अस्ति माधेपुरमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति माधेपुरनगरम्।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=माधेपुरम्&oldid=368307" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः