१२ मार्च

दिनाङ्क
(मार्च १२ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


१० ११ १२ १३ १४
१५ १६ १७ १८ १९ २० २१
२२ २३ २४ २५ २६ २७ २८
२९ ३० ३१  

१२ मार्च-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य एकसप्ततितमं (७१) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् द्वासप्ततितमं (७२) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय २९४ दिनानि अवशिष्टानि ।

इतिहासःसम्पाद्यताम्

मुख्यघटनाःसम्पाद्यताम्

जन्मसम्पाद्यताम्

मृत्युःसम्पाद्यताम्

पर्व, उत्सवाः चसम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=१२_मार्च&oldid=403118" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः