प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्


भारते किञ्चनराज्यम् अस्ति पञ्जाब् । अस्मिन् राज्ये किञ्चन मण्डलम् अस्ति। मोगामण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति मोगानगरम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=मोगामण्डलम्&oldid=370611" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः