प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

भारतदेशस्य किञ्चन राज्यम् अस्ति हिमाचलप्रदेशः । अत्रत्यं किञ्चन मण्डलम् अस्ति लाहौल्-स्पितीमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति केलोङ्ग्

बाह्यसम्पर्कतन्तुसम्पाद्यताम्