वर्गः:भारतस्य केन्द्रशासितप्रदेशाः

अयं वर्गः भारतस्य केन्द्रशासितप्रदेशानां विषये वर्तते ।

उपवर्गाः

२ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् २ उपवर्गाः आहत्य २ सन्ति

"भारतस्य केन्द्रशासितप्रदेशाः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं१२ पृष्ठानि आहत्य १२ पृष्ठानि विद्यन्ते