प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

वेदान्त-सम्बद्धलेखनानि अत्र अन्तर्भवन्ति ।

उपवर्गाः

३ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः ३ उपवर्गाः सन्ति

"वेदान्तः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

५ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि ५ पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=वर्गः:वेदान्तः&oldid=359417" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः