विकिपीडिया:Picture of the day/अगष्ट्२०१७

(विकिपीडिया:Picture of the day/अगस्त २०१७ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।
अगस्त १ - मङ्गलः

समुद्रीयजीवः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २ - बुधः

टेडोर्ना


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ३ - गुरुः

पशूनाम् अस्थयः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ४ - शुक्रः

हिमपर्वतमाला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ५ - शनिः

ट्रिंगा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ६ - रविः

चिक्रोडः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ७ - सोमः

हस्तिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ८ - मङ्गलः

वेनेलस्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ९ - बुधः

मेरोप्स्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १० - गुरुः

औरेलिया


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ११ - शुक्रः

युरेनस्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १२ - शनिः

हिमेन्टोपस्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १३ - रविः

पाल्माटा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १४ - सोमः

वायुयानम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १५ - मङ्गलः

पेट्रोरेईल्स्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १६ - बुधः

मूषकः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १७ - गुरुः

रसायनीकप्रतिक्रिया


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १८ - शुक्रः

कुञ्जिकाफलकम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त १९ - शनिः

कृष्णमीरचिः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २० - रविः

पचिरा-फलम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २१ - सोमः

जलपीपासा


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २२ - मङ्गलः

रात्र्याः हस्तचित्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २३ - बुधः

खादानि एनम्?


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २४ - गुरुः

तारिकागणः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २५ - शुक्रः

विमानस्य मानचित्रम्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २६ - शनिः

एक्सोस्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २७ - रविः

ओस्ट्रेलिया-संसद्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २८ - सोमः

हृदयाङ्गानि


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त २९ - मङ्गलः

चित्रकूर्चः


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ३० - बुधः

अट्टमाला


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अगस्त ३१ - गुरुः

मेरस्


view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, फरवरी २२, २०१८; इदानीं समयः- ०२:४५ UTC