अन्ताराष्ट्रियमानकपुस्तकसङ्ख्या - भाषाः

अन्ताराष्ट्रियमानकपुस्तकसङ्ख्या १३१ भाषाओं में उपलब्ध है

अन्ताराष्ट्रियमानकपुस्तकसङ्ख्या प्रति निवर्त्यताम्।

भाषाः