प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

नोबेल् प्रशस्तिः - भाषाः

नोबेल् प्रशस्तिः १६६ भाषाओं में उपलब्ध है

नोबेल् प्रशस्तिः प्रति निवर्त्यताम्।

भाषाः