फलकम्:भारतस्य राज्यानि केन्द्रशासितप्रदेशाः च - भाषाः

फलकम्:भारतस्य राज्यानि केन्द्रशासितप्रदेशाः च १०० भाषाओं में उपलब्ध है

फलकम्:भारतस्य राज्यानि केन्द्रशासितप्रदेशाः च प्रति निवर्त्यताम्।

भाषाः