वास्को ड गामा - भाषाः

वास्को ड गामा १४७ भाषाओं में उपलब्ध है

वास्को ड गामा प्रति निवर्त्यताम्।

भाषाः