"छान्दोग्योपनिषत्" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
दशसु प्रमुखोपनिषत्सु छान्दोग्योपनिषदः वैशिष्ट्यं वर्तते । अस्याः उपनिषदः भाष्यं [[शङ्कराचार्यः|श्रीशङ्कराचार्यैः]] [[मध्वाचार्यः|श्रीमध्वाचारै]]श्च लिखितम् अस्ति ।
==विषयव्याप्तिः==
==१-५ अध्यायाः==
===प्रथमोध्यायः==
वागभिमानिनी सरस्वती मुख्यप्राणौ च दम्पती । ऋगभिमानिनी सरस्वती सामाभिमानी प्राणश्च नित्यदम्पती । एते ओङ्कारवाच्यं हृदयसन्निहितम् अक्षरनामकं भगवता सायुज्यं प्राप्नुवन्ति ।
:तद्वा एतन्मिथुनं यद्वाक् च प्राणश्च ऋक् च साम च ।
:पञ्चाग्निविद्या (अ ५ - ख ४)
:वैश्वानरविद्या (अ ५ - ख ११) इत्यादयः उपासनाविधयः अत्र विवृताः सन्ति ।
===६,७,८ अध्यायाः==
एतेषु अध्यायेषु तत्त्वविचाराः उपदिष्टाः सन्ति । '''तत् त्वमसि''' इत्येतत् प्रसिद्धं वाक्यं षष्ठाध्याये निरूपितमस्ति । अस्मिन् प्रकरणे ९ दृष्टान्ताः प्रदत्ताः सन्ति -
:पक्षी बद्धा रज्जुश्च
"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/179025" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्