नूतन-प्रयोक्तृ-सन्देशः

नूतन-प्रयोक्तृ-सन्देशः २८ मे २०१५ से सदस्य हैं
0
(विलसतु संस्कृत वाणी)
 
(0)
अहम् हरि कृष्णः।अहम् विद्यनिकेतन पाठशालायम् सवेद आधुनिक विद्याम् पठन् आसीत्। अहम् इदानीं क्रेस्त् विश्वविद्यालयायाम् वैनिज्यप्रशासने पुर्वक्रमम् पठन् अस्मि।
अहम् चित्तूरु संस्कृतसभायाः विचक्षणा परिक्षा समाप्य अद्वैतसिद्धान्ते परीक्षा लिखितवान् आसीत्। मया भगवद्गीतायाः एकादश अध्यायाः कण्ठपाठः कृतः अस्ति।
अहम् भविष्यद् काले अर्थशास्त्रायम् उत्तमविद्याम् प्रप्तुम् इच्छा अस्ति। तथा एव मित्रैस्सहा संस्कृतसेवाम् क्ररोमि। अहम् सदा गुरुपादुकाभ्याम् भूत्वा, नित्यकर्मानुश्ठान् करोमि।
मम प्रियपुस्तकम् शंकराचार्यस्य विवेकचुतडामनिः। तस्याः पथम् एव अनुगच्छमि। जयतु संस्कृतम् जयतु भारतम्।
७५,३१२

सम्पादन

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/425927" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्