भारते किञ्चनराज्यम् अस्ति पञ्जाब् । अस्मिन् राज्ये किञ्चन मण्डलम् अस्ति शहीदभगतसिङ्गनगरमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति नवान् शहर