मम नाम श्रीरामः

Common Words

शब्द्ः आङ्गिल् अनुवादनम् उदाहरणम्
इत्युक्तॆ that means indeclinables इत्युक्तॆ क्रुदान्तः इति कथ्यतॆ
अतः therefore भवान् न आगछति अत्ः अहम् पाकम् न क्रुतवान्
इतोऽपि still इतॊपि सॊल्पम् कार्यम् अस्ति
इतः this,from here, from now, hence,hence forth इतः पूरम्, इतः मार्जम् गच्छति
तादृक् in such manner,
यथाविध such as
तादृश whosoever
एतादृश such, similar to this
अन्यथा otherwise
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=सदस्यः:Kriyear&oldid=267627" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्