मेषादिस्थे सवितरति यो यो मासः प्रपूर्यते चान्द्रः। चैत्राद्यः स विज्ञेयः पूर्तिद्वित्वेऽधिमासोऽन्यः।।ब्रह्मसिद्धान्तः।। ज्योतिश्शास्त्रम्

Adhimasa
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=अधिमासः&oldid=395084" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्