किञ्चित् अस्थि

इदम् अस्थि शरीरस्य किञ्चन बहुमुख्यम् अङ्गम् अस्ति । इदम् अस्थि आङ्ग्ल्भाषायां Bone इति उच्यते । एतत् अस्थि बहुविधं भवति । अस्थीनां कारणतः एव शरीरस्य कश्चन निर्दिष्टः आकारः भवति । इदम् अस्थि शरीरस्य आन्तरिकभागे भवति ।

बाह्यसम्पर्कतन्तुःEdit

सम्बद्धाः लेखाःEdit