उद्योगपर्व

इदं महाभारतस्य पञ्चमं पर्व अस्ति। अस्मिन् महाभारतयुद्धस्य प्रथमः भागः वर्ण्यते, यस्मिन् भीष्मः कौरवाणां सेनापतित्वेन भवति।

बाह्यसम्पर्कतन्तुःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=उद्योगपर्व&oldid=343413" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः