प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
मानवकपालः
गजकपालः

अयं कपालः शरीरस्य किञ्चन अङ्गम् अस्ति । कपालः सम्पूर्णस्य शिरसः अस्थिभागः । कपालस्य कारणतः एव शिरसः वा वदनस्य वा निर्दिष्टः कश्चन आकारः भवति । अयं कपालः आङ्ग्लभाषायां Skull इति उच्यते ।

बाह्यसम्पर्कतन्तुःसम्पाद्यताम्

सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कपालः&oldid=408750" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः