भारतस्य उत्तरभागे स्थितं राज्यम् अस्ति जम्मूकाश्मीरराज्यम् । अत्रत्यं मण्डलम् अस्ति कार्गिलमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति कार्गिल्नगरम्

कार्गिलमण्डलम्
कार्गिलमण्डलम्
कार्गिलमण्डलम्
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कार्गिलमण्डलम्&oldid=458322" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्