जवाहरलालनेहरुविश्वविद्यालयः

जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद्यालयस्य संस्थापनं औपचारिक रीत्या तत्कालीनराष्‍ट्रपति: स्व. श्रीमान वी.वी. गिरी द्वारा 14 नवम्बर 1969 दिनांके जातं। महात्मागाँधीवर्यस्य जन्मशती अपि आसीत।

जवाहरलालनेहरुविश्वविद्यालयः
JNU Admin.JPG
स्थापनम् 1969
प्रकारः Public
कुलपतिः K. Kasturirangan
उपकुलपतिः Sudhir Kumar Sopory
शैक्षणिकवर्गः 473 (on 31 January 2011)
प्रशासनिकवर्गः 1276 (on 31 March 2011)
छात्राः 7304 (on 31 March 2010)
अवस्थानम् New Delhi, India
क्षेत्रम् Urban 1000 acres (4 km²)
अनुमोदनम् UGC, NAAC, AIU
जालस्थानम् www.jnu.ac.in

बाह्यसम्पर्कतन्तुःसम्पाद्यताम्