जीन् फ्रान्स्व फर्नेल्

(कालः - १४९७ तः १५५८)

जीन् फर्नेल्

अयं जीन् फ्रान्स्व फर्नेल् नामकः प्रसिद्धः फ्रेञ्च्-वैद्यः । सः १५५४ तमे वर्षे मानवानाम् अङ्गानां रचनायाः तथा रोगलक्षणानां च विषये प्रसिद्धं पठ्यपुस्तकम् अलिखत् ।

बाह्यसम्पर्कतन्तुः संपादित करें

 
Therapeutice, seu medendi ratio