वेदोऽखिलो धर्ममूलम् । वेदाः एव जगतः प्रथमं साहित्यम् | एते अपौरुषेयाः नाम मानवलिखिताः न इति विश्वासः | अखिलो वेदः मानवधर्मस्य मूलम् |

Religionsmajoritaries.png
Religious syms.svg

अन्य ग्रन्थ :

  1. REDIRECT वेदाः