प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

वेदोऽखिलो धर्ममूलम् । वेदाः एव जगतः प्रथमं साहित्यम् | एते अपौरुषेयाः नाम मानवलिखिताः न इति विश्वासः | अखिलो वेदः मानवधर्मस्य मूलम् |

अन्य ग्रन्थ :

  1. REDIRECT वेदाः