इदं पदतलम् अपि शरीरस्य किञ्चन अङ्गम् अस्ति । पदतलस्य आधारेण एव प्राणिनः तिष्ठन्ति । एतत् पदतलम् आङ्ग्लभाषायां Sole इति उच्यते ।

मानव पैर का एकमात्र

सम्बद्धाः लेखाः सम्पादयतु

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=पदतलम्&oldid=457009" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्