फलकम्:भारतस्य प्रधानमन्त्रिक्रमः

{{भारतस्य प्रधानमन्त्रिक्रमः|शीर्षकम्= |पूर्वतनः= |अग्रिमः= }}

उदाहरणम्सम्पाद्यताम्

{{भारतस्य प्रधानमन्त्रिक्रमः|शीर्षकम्=[[भारतस्य प्रधानमन्त्रिणः]] |पूर्वतनः=[[अटल बिहारी वाजपेयी]] |अग्रिमः=[[नरेन्द्र मोदी]]}}

परिणामःसम्पाद्यताम्

भारतस्य प्रधानमन्त्रिणः
Orange animated left arrow.gif पूर्वतनः
अटल बिहारी वाजपेयी
भारतस्य प्रधानमन्त्रिक्रमः अग्रिमः
नरेन्द्र मोदी
Orange animated right arrow.gif