फलकम्:भारतस्य राष्ट्रपतिक्रमः

{{भारतस्य राष्ट्रपतिक्रमः|शीर्षकम्= |पूर्वतनः= |अग्रिमः= }}

उदाहरणम्सम्पाद्यताम्

{{भारतस्य राष्ट्रपतिक्रमः|शीर्षकम्=[[भारतस्य राष्ट्रपतयः]] |पूर्वतनः=[[के आर् नारायणन्]] |अग्रिमः=[[ए पि जे अब्दुल् कलाम्]]}}

परिणामःसम्पाद्यताम्

भारतस्य राष्ट्रपतयः
Orange animated left arrow.gif पूर्वतनः
के आर् नारायणन्
भारतस्य राष्ट्रपतिक्रमः अग्रिमः
ए पि जे अब्दुल् कलाम्
Orange animated right arrow.gif