ओरिस्सा राज्ये स्थितःएकः मण्डलः | अस्य मण्डलस्य केन्द्रः बौद नगरः | ओरिस्सा राज्य मध्ये स्तिथ: एतद् मण्डलः महानदी नदी उत्तरे तिष्टति | अस्मिन् मण्डले बहु प्रवासि स्थलाः सन्ति | तेषाम् मुख्य स्थलाः बुद्ध शिल्प राम्नाथमन्दिरम् जोगीन्द्रविल्लान्रुपालयम् हनुमान् मन्दिरम् च सन्ति |

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=बौधमण्डलम्&oldid=367960" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्