प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

ब्रिटेनदेशस्य शासकाः

(ब्रिटेनस्य शासकाः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

लंकास्टर गृहम्सम्पाद्यताम्

यार्कगृहम्सम्पाद्यताम्

ट्यूडरगृहम्सम्पाद्यताम्

आल्पिनगृहम्सम्पाद्यताम्

डंकेल्डगृहम्सम्पाद्यताम्

बालियोलगृहम्सम्पाद्यताम्

ब्रूस गृहसम्पाद्यताम्

बालियोल गृहसम्पाद्यताम्

स्टुवर्टगृहम् (स्काटलैंड)सम्पाद्यताम्

स्टुवर्टगृहम्सम्पाद्यताम्

अन्तरकाल:सम्पाद्यताम्

स्टुवर्टगृहम्सम्पाद्यताम्

हानोवरगृहम्सम्पाद्यताम्

साक्से-कोबर्ग-गोथागृहम्सम्पाद्यताम्

विंडसरगृहम्सम्पाद्यताम्