भारतस्य विश्वपरम्परास्थानानि


विश्वे प्राचीनानि अपूर्वस्थानानि युनेस्को द्वारा संरक्षितस्थानानि इति उद्घुष्टानि भावन्ति । तादृशावलिषु प्राचीनभारतस्य विशिष्टस्थानानि अपि अन्तर्गच्छन्ति ।