मैसूरुविश्वविद्यालयः

मैसूरुविश्वविद्यालयः - न हि ज्ञानेन सदृशम्।

University of Mysore
Jayalakshmi Vilas Mansion, the University of Mysore's museum
ध्येयवाक्यम् 'Nothing is worthier than knowledge' and 'I always uphold the truth'
स्थापनम् 1916
प्रकारः Public
कुलपतिः Vajubhai Rudabhai Vala
उपकुलपतिः K.S. Rangappa
छात्राः 10,946
स्नातकस्तरः 5,250
स्नातकोत्तरस्तरः 3,623
अवस्थानम् Mysore, Karnataka, India
१२°१८′२९.४५″ उत्तरदिक् ७६°३८′१८.८३″ पूर्वदिक् / 12.3081806°उत्तरदिक् 76.6385639°पूर्वदिक् / १२.३०८१८०६; ७६.६३८५६३९निर्देशाङ्कः : १२°१८′२९.४५″ उत्तरदिक् ७६°३८′१८.८३″ पूर्वदिक् / 12.3081806°उत्तरदिक् 76.6385639°पूर्वदिक् / १२.३०८१८०६; ७६.६३८५६३९
क्षेत्रम् Urban
अनुमोदनम् UGC, NAAC, AIU
जालस्थानम् www.uni-mysore.ac.in
सञ्चिका:University of Mysore logo.jpg

बाहयसम्पर्कतन्तुः

सम्पादयतु