रोहतासमण्डलम्

(रोहतास मण्डलः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

भारतस्य बिहारराज्ये स्थितं किञ्चन मण्डलम् अस्ति रोहतासमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति सासारामनगरम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=रोहतासमण्डलम्&oldid=368400" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः