इदं ललाटम् अपि शरीरस्य किञ्चन अङ्गम् अस्ति । ललाटम् एतत् आङ्ग्लभासषायां Forehead इति उच्यते । एतत् ललाटम् अपि वदने अन्तर्भवति ।

मनुष्यस्य ललाटम्

सम्बद्धाः लेखाः सम्पादयतु

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=ललाटम्&oldid=408788" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्