अयं वर्गः अन्तरिक्षविज्ञानविषये विद्यते ।

"अन्तरिक्षविज्ञानम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

२ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि २ पृष्ठानि सन्ति