उपवर्गाः

६ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् ६ उपवर्गाः आहत्य ६ सन्ति

"पश्चिमवङ्गराज्यम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं५ पृष्ठानि आहत्य ५ पृष्ठानि विद्यन्ते