वर्गः:भारतीयराष्ट्रियकांग्रेस्-पक्षः

अयं वर्गः भारतीयराष्ट्रियकांग्रेस्-पक्षस्य विषये विद्यते ।

उपवर्गाः

१ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः उपवर्गाः विद्यन्ते