वर्गः:महाराष्ट्रराज्यस्य गिरिधामानि

अयं वर्गः महाराष्ट्रस्य गिरिधाम्नां परिचयम् करोति ।

"महाराष्ट्रराज्यस्य गिरिधामानि" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं८ पृष्ठानि आहत्य ८ पृष्ठानि विद्यन्ते