प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अयं वर्गः साहित्यविषयकः विद्यते ।

उपवर्गाः

१४ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः १४ उपवर्गाः सन्ति

"साहित्यम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

३ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि ३ पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=वर्गः:साहित्यम्&oldid=238518" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः