१२१८ तमवर्षसम्बद्धाः लेखाः अत्र अन्तर्भवन्ति ।

"१२१८" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

१ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि पृष्ठानि विद्यन्ते

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=वर्गः:१२१८&oldid=381341" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः