प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

१८९६ तमवर्षे प्राप्तजन्मनां लेखाः अत्र अन्तर्भवन्ति ।

"१८९६ जननम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

१ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि पृष्ठानि विद्यन्ते

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=वर्गः:१८९६_जननम्&oldid=376426" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः