Contains filed copyrighted by the Wikimedia Foundation, USA

"WMF copyrighted images" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानं माध्यमम्

८ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो उल्लिखिताः ८ सञ्चिकाः सन्ति अस्मिन् वर्गे निम्नोल्लिखितां ८ सञ्चिकाः संयोज्य, आहत्य ८ सन्ति

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=वर्गः:WMF_copyrighted_images&oldid=354811" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्