ग्रन्थस्रोतः

ग्रन्थस्रोतः अन्विष्यताम्

दत्तं ISBN मान्यम् इति न भाति । मूलस्रोततः प्रतिकृतीः कर्तुं परिशीलयतु ।

अधस्था आवली नूतनप्राचीनपुस्तकानां विक्रयकेन्द्रस्य अनुबन्धान् सूचयति । यत्र ते आवश्यकाः अन्यविषयाः अपि उपलभ्याः ।