प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

भारते किञ्चनराज्यम् अस्ति पञ्जाब् । अस्मिन् राज्ये किञ्चन मण्डलम् अस्ति अजितगढमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति साहिबजादा अजितसिङ्गनगरम्

  1. पुनर्निदेशन मोहाली