हमीररपुरमण्डलम्, हिमाचलप्रदेशः

भारतदेशस्य किञ्चन राज्यम् अस्ति हिमाचलप्रदेशः । अत्रत्यं किञ्चन मण्डलम् अस्ति हमीरपुरमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति हमीरपुरम्

बाह्यसम्पर्कतन्तु संपादित करें