हैदराबाद्, पाकिस्तानम्

(हैदराबाद्(पाकिस्तानम्) इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
एषः लेखः पाकिस्थानदेशस्य नगरस्य विषये अस्ति, यदि भवान्/भवती भारतस्य हैदराबाद-नगरस्य विषये ज्ञातुम् इच्छति, तर्हि हैदराबाद्-नगरम्, भारतम् इत्यत्र गच्छतु ।

अड्वानी महोदयस्य शिक्षणम् अत्र अभवत्।