दक्षिणदिबाङ्गव्यालीमण्डलम्

(अधर दिबाङ् व्यालि मण्डलम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

दक्षिणदिबाङ्गव्यालीमण्डलम् (Lower Dibang Valley District) अरुणाचलप्रदेशराज्ये स्थितं किञ्चन मण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रं रोइन्गनगरम्

दक्षिणदिबाङ्गव्यालीमण्डलम्
मण्डलम्
अरुणाचलप्रदेशराज्ये दक्षिणदिबाङ्गव्यालीमण्डलम्
अरुणाचलप्रदेशराज्ये दक्षिणदिबाङ्गव्यालीमण्डलम्
Country भारतम्
States and territories of India मेघालयम्
Area
 • Total ३,९०० km
Population
 (२००१)
 • Total ५३,९८६
Website http://roing.nic.in/

भौगोलिकम्

सम्पादयतु

दक्षिणदिबाङ्गव्यालीमण्डलस्य विस्तारः ३९०० चतुरस्रकिलोमीटर्मितः अस्ति ।

जनसङ्ख्या

सम्पादयतु

२००१ जनगणनानुगुणं दक्षिणदिबाङ्गव्यालीमण्डलस्य जनसङ्ख्या १४५५३८ अस्ति । अस्मिन् मण्डले प्रतिचतुरस्रकिलोमीटर्मिते १४ जनाः वसन्ति अर्थात् अस्य मण्डलस्य जनसङ्ख्यासान्द्रता प्रतिचतुरस्रकिलोमीटर् १४ जनाः । २००१-२०११ दशके अस्मिन् मण्डले जनसङ्ख्यावृद्धिः ७.०१% आसीत् । अत्र पुं-स्त्री अनुपातः १०००-९१९ अस्ति । अत्र साक्षरता ७०.३८ % अस्ति ।

उपमण्डलानि

सम्पादयतु

अस्मिन् मण्डले द्वे उपमण्डलानि स्तः। ते -

१.डम्बुक्

२.रोइन्ग

बाह्यानुबन्धाः

सम्पादयतु